Všeobecné podmienky

V Š E O B E C N É    O B C H O D N É     P O D M I E N K Y

 

o b c h o d n e j  s p o l o č n o s t i

 

Topreality.sk s. r. o.
zapísanej do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
oddiel Sro, vložka č. 20751/R, IČO 44 420 439
so sídlom Kmeťova 18/1288, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
(ďalej len „spoločnosť“ v príslušnom gramatickom tvare)

platné a účinné pri prevádzkovaní internetovej stránky s adresou domény www.superpravnik.sk a poskytovaní služby

Článok I


ÚVODNÉ USTANOVENIA A DEFINÍCIE

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky podrobne upravujú rámec právneho vzťahu medzi spoločnosťou a návštevníkom vznikajúceho pri prehliadaní obsahu internetovej stránky a rámec právneho vzťahu medzi spoločnosťou a zadávateľom otázky alebo advokátom vznikajúceho pri využívaní služby. Návštevník, zadávateľ otázky a advokát sú viazaní pravidlami upravenými týmito všeobecnými obchodnými podmienkami od okamihu nadobudnutia postavenia návštevníka alebo zadávateľa otázky alebo advokáta.
1.2 Pre vylúčenie pochybností sa ustanovuje, že na právny vzťah medzi spoločnosťou a návštevníkom sa vzťahujú ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok určené pre návštevníkov a na právny vzťah medzi spoločnosťou a zadávateľom otázky alebo advokátom sa vzťahujú ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok určené pre zadávateľov otázky alebo advokátov.
1.3 Právne vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa spravujú príslušnými všeobecnozáväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, a to aj v prípade, že návštevník alebo zadávateľ otázky nie sú podnikateľské subjekty, zároveň v prípade, že návštevník, zadávateľ otázky alebo advokát sú podnikateľskými subjektami registrovanými v zahraničí a zároveň v prípade ak ide o fyzické osoby, ktoré sú občanmi iných štátov ako je Slovenská republika.
1.4 Spoločnosť je obchodnou spoločnosťou založenou, vzniknutou a zapísanou v príslušných registroch v súlade s príslušnými všeobecnozáväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky a je oprávnená uskutočňovať podnikateľskú činnosť tak, aby mohla byť prevádzkovateľom internetovej stránky a zároveň poskytovateľom služby.
1.5 Internetová stránka je pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok internetová stránka, ktorej obsah sa návštevníkom a používateľom zobrazí v štandardnom internetovom prehliadači po zadaní adresy domény v znení www.superpravnik.sk alebo bude zobrazený po presmerovaní návštevníkov a používateľov z inej inetrnetovej stránky; pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa ustanovuje, že pod internetovou stránkou sa pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok rozumie každá internetová stránka identifikovaná cez adresu subdomén k doméne podľa časti tejto vety pred bodkočiarkou. Prevádzkovateľom internetovej stránky je spoločnosť.
1.6 Obsah internetovej stránky je pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok všetok grafický, textový alebo iný obsah, ktorý sa návštevníkovi a/alebo zadávateľovi otázky a/alebo advokátovi zobrazí pri prehliadaní internetovej stránky a/alebo pri využívaní služby okrem obsahu zadávateľa otázky a obsahu advokáta. Spoločnosť vykonáva všetky majetkové práva autorov alebo iných osôb, ktoré sa svojou tvorivou duševnou činnosťou podieľali na vytvorení predmetného obsahu a má zároveň všetky práva k obsahu internetovej stránky, ktorý nie je ako predmet ochrany chránený právom tretej osoby z oblasti práva duševného vlastníctva. Pre vylúčenie pochybností sa ustanovuje, že obsahom internetovej stránky je všetok software, ktorý má možnosť návštevník pri prezeraní internetovej stránky a/alebo zadávateľ otázky alebo advokát pri využívaní služby používať. Vždy keď sa v týchto obchodných podmienkach použije pojem obsah internetovej stránky, myslí sa tým obsah internetovej stránky ako celok a zároveň každá jeho časť, ak nie je v týchto všeobecných obchodných podmienkach ustanovené inak. Bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti nemá návštevník, zadávateľ otázky ani advokát právo obsah internetovej stránky alebo ktorúkoľvek jeho časť použiť. Spoločnosť rozhoduje o internetovej stránke, najmä rozhoduje o štruktúre internetovej stránky, grafickom vyobrazení jej časti a celku, o zložení obsahu internetovej stránky, o rozsahu a umiestnení vyžadovaných a sprístupňovaných informácií.
1.7 Návštevník je pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok fyzická alebo právnická osoba, ktorá si v prostredí štandardného internetového prehliadača zadá do príkazového riadku adresu domény v znení www.superpravnik.sk alebo adresu niektorej zo subdomén domény ktorejkoľvek z uvedených internetových stránok a dôjde k zobrazeniu obsahu internetovej stránky alebo dôjde k jej presmerovaniu na obsah internetovej stránky z prostredia internetových vyhľadávacích služieb alebo z inej internetovej stránky a zobrazí sa obsah internetovej stránky.
1.8 Zadávateľ otázky je pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok fyzická alebo právnická osoba, ktorá ma záujem o získanie rady s využitím internetovej stránky a zároveň odošle spoločnosti prostredníctvom programového prostriedku umiestneného na internetovej stránke svoju otázku. V prípade, že si zadávateľ otázky iba prezerá internetovú stránku a nevyužíva službu, považuje sa za návštevníka.
1.9 Otázka je pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok informácia najmä o skutočnostiach popísaných zadávateľom otázky, o názore zadávateĺa otázky, o nejasnosti zadávateľa otázky, z ktorej obsahu vyplynie, akú radu zadávateľ otázky požaduje. Otázka sa primárne sprístupňuje registrovaným advokátom za účelom poskytnutia rady a v prípade, že je na túto otázku poskytnutá rada, sekundárne sa sprístupňuje verejnosti prostredníctvom internetovej stránky.
1.10 Obsah zadávateľa otázky je pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok grafický, textový, dátový alebo iný obsah (najmä otázka) vytvorený zadávateĺom otázky prostredníctvom osobitného programového prostredia internetovej stránky pri využívaní služby. Obsah zadávateľa otázky nie je obsahom internetovej stránky s tým, že za súlad obsahu zadávateľa otázky s príslušnými všeobecnozáväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky zodpovedá v plnom rozsahu zadávateľ otázky.
1.11 Advokát je pre účely týcho všeobecných obchodných podmienok fyzická osoba zapísaná do zoznamu advokátov Slovenskej advokátskej komory, ktorá je oprávnená na výkon advokácie, a teda na poskytovanie právnych služieb, konajúca ako fyzická osoba alebo konajúca za združenie alebo právnickú osobu a zároveň pravdivo a úplne vyplnila registračný formulár a zaregistrovala sa pre užívanie služby poskytovanej spoločnosťou s využitím internetovej stránky a obdržala od spoločnosti potvrdenie registrácie. V prípade, že si advokát iba prezerá internetovú stránku a nevyužíva službu, považuje sa za návštevníka. Pre vylúčenie pochybností sa ustanovuje, že aj nepriek tomu, že je v obsahu internetovej stránky a v znení jej domény pouźitý pojem právnik, rady sprístuňované verejnosti podľa týchto všecných obchodných podmienok prostredníctvom internetovej stránky má právo iba osoba oprávnená na poskytovanie právnych služieb v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o advokácii.
1.12 Rada je pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok informácia sprístupnená verejnosti a najmä zadávateľovi otázky prostedníctovm internetovej stránky zo strany advokáta obsahujúca rámcové, a teda nie úplné, riešenie otázky. Pre vylúčenie pochybností sa ustanovuje, že rada z hľadiska svojho obsahu môže byť poskytnutá len v medziach poskytnutých informácií s tým, že na komplexné a úplné zodpovedanie otázky je potrebné prípadné priame oslovenie advokáta s predložením kompletnej informácie a najmä dokumentácie a iných podkladov vzťahujúcich sa ku konkrétnemu prípadu popísanému v otázke. Zároveň sa ustanovuje, že vzhľadom na tú skutočnosť, že všeobecnozáväzné právne predpisy platné a účinné na území Slovenskej republiky podliehajú novelizácii, resp. zmenám, rada je aktuálna ku dňu jej sprístupnenia verejnosti prostredníctvom inbternetovej stránky. Účelom rady nie je vykonanie presného procesného postupu alebo vypracovanie právnych úkonov, ale len poskytnutie základnej informácie pre zorientovanie sa zadávateľa otázky v problematike, v rámci ktorej má nejasnosť a ktorej sa otázka týka. Vzhľadom na skutočnosť, že právne riešenie každého prípadu, ktorého rámcové riešenie zadávateľ otázky položením otázky hľadá, je závislé od drobností a detailov skutkového alebo právneho stavu, ktoré nemusia byť v obsahu otázky zachytené, spoločnosť a ani advokát nezodpovedajú za škodu, ktorá môže byť zadávateľovi spôsobená vykonaním úkonov v režime znenia rady sprístupnenej prostredníctvom internetovej stránky. Spoločnosť preto dôrazne upozorňuje zadávateľov otázky o tej skutočnosti, že pre konkrétne riešenie nimi položenej otázky je nevyhnutné osloviť konkrétneho advokáta zapísaného v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory za účelom preskúmania konkrétneho prípadu a určenia najvhodnejšieho riešenia.
1.13 Účet advokáta je pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok pracovné prostredie advokáta, ku ktorému získa advokát prístup po nadobudnutí postavenia advokáta podľa týchto všeobecných obchodných podmienok a ktoré slúži na využívanie služby advokátom. Prístup ku každému účtu advokáta bude definovaný unikátnym spojením prihlasovacieho mena a hesla viažuceho sa k prihlasovaciemu menu.
1.14 Obsah advokáta je pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok grafický, textový, dátový alebo iný obsah (najmä rady) vytvorený advokátom prostredníctvom osobitného programového prostredia internetovej stránky s využitím účtu advokáta a uložený na úložisko dát určené spoločnosťou pri využívaní služby. Obsah advokáta nie je obsahom internetovej stránky s tým, že za súlad obsahu advokáta s príslušnými všeobecnozáväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky zodpovedá v plnom rozsahu advokát.
1.15 Služba je pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok služba poskytovaná spoločnosťou pre zadávateľov otázok a advokátov s využitím internetovej stránky v rozsahu podľa rozhodnutia spoločnosti, najmä však sprístupňovanie otázok zadaných zadávateľmi otázok registrovným advokátom a ich prípadné sprístupnenie verejnosti a sprístupňovanie rád poskytnutých advokátmi verejnosti alebo zadávateľovi otázky. Službu poskytuje spoločnosť odplatne, a to za ceny podľa aktuálneho cenníka sprístupneného verejnosti prostredníctvom internetovej stránky alebo bezodplatne. Spoločnosť si vyhradzuje právo poskytovať službu počas spoločnosťou určeného obdobia bezodplatne alebo za cenu zníženú o spoločnosťou určenú sumu.
1.16 Technické zariadenie je pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok zariadenie obsahujúce hardwareové a softwareové vybavenie umožnujúce pripojenie sa k internetovej stránke v prostredí elektronickej komunikačnej siete internet, prezeranie obsahu internetovej stránky a využívanie služby, najmä osobný počítač a/alebo notebook a/alebo tablet a/alebo smartphone a/alebo iné zariadenie určené primárne alebo sekundárne na mobilnú dátovú komunikáciu. Technické zariadenie nemusí byť vo vlastníctve návštevníka a/alebo zadávateľa otázky a/alebo advokáta. Za jeho použitie v súvislosti s prezeraním internetovej stránky a/alebo využitím služby zodpovedá výlučne návštevník a/alebo zadávateľ otázky a/alebo advokát používajúci toto zariadenie.

Článok II

PRAVIDLÁ PRE PREZERANIE INTERNETOVEJ STRÁNKY

2.1 Návštevník má právo prezerať si obsah internetovej stránky s využitím technického zariadenia.
2.2 Návštevník je povinný pri prezeraní internetovej stránky a akejkoľvek časti obsahu internetovej stránky postupovať takým spôsobom, aby svojim konaním nezasahoval do práv spoločnosti a/alebo iných návštevníkov a/alebo zadávateľov otázky a/alebo advokátov a/alebo tretích osôb. V prípade ak k takémuto zásahu dôjde, návštevník zodpovedá za následok tohto zásahu samostatne, a to bez účasti spoločnosti.
2.3 Návštevník nesmie z prostredia internetovej stránky vykonať fyzické stiahnutie (tzv. download) obsahu internetovej stránky alebo akejkoľvek jeho časti do technického zariadenia nad rámec obsahu internetovej stránky určeného spoločnosťou na stiahnutie do technického zariadenia ani si z obsahu internetovej stránky vyhotovovať žiaden obrazový a/alebo zvukový a/alebo zvukovoobrazový záznam. V prípade, že návštevník tieto svoje povinnosti poruší, zodpovedá za všetku škodu, ktorá vznikne spoločnosti a/alebo iným návštevníkom a/alebo zadávateľom otázky a/alebo advokátom a/alebo tretím osobám.
2.4 Návštevník má právo vykonať download tej časti obsahu internetovej stránky, ktorú pre tento účel určí spoločnosť s tým, že pri tomto postupe je povinný dodržať pokyny spoločnosti. V prípade nedodržania pokynov spoločnosti zaniká akékoľvek právo návštevníka na náhradu prípadnej škody.
2.5 V prípade, že je obsahom internetovej stránky priestor pre vyjadrenie názoru alebo iného vyjadrenia návštevníka ku konkrétnej skutočnosti, návštevník je rovnako povinný postupovať podľa ustanovenia čl. II ods. 2.2 týchto všeobecných obchodných podmienok. V prípade, že bude možné takýto zásah predpokladať alebo k nemu dôjde, spoločnosť si vyhradzuje jednostranne právo takýto názor z obsahu internetovej stránky odstrániť. Pre vylúčenie pochybností sa ustanovuje, že spoločnosť nezodpovedá za akýkoľvek názor zobrazený prostredníctvom internetovej stránky; za obsah názoru alebo iného vyjadrenia a prípadné porušenie všeobecnozáväzných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky zodpovedá samostatne návštevník.
2.6 Návštevník nesmie v diskusiách brániť iným diskutujúcim diskutovať alebo pridávať príspevky, nesmie zneužívať priestor určený na diskusiu najmä pre uskutočnenie propagácie svojej osoby, iných osôb, tovarov, služieb alebo nesmie sám ponúkať právne služby.
2.7 Návštevník nemá právo za príspevok v diskusii alebo na fóre na žiadnu odmenu.
2.8 V prípade porušenia povinností návštevníka je spoločnosť oprávnená odstrániť akýkoľvek obsah, ktorý pridal do prostredia internetovej stránky návštevník.

Článok III

REGISTRÁCIA

3.1 V prípade, že návštevník má záujem využívať službu ako advokát, je povinný vykonať registráciu prostredníctvom registračného formulára sprístupneného verejnosti prostredníctvom internetovej stránky.
3.2 Návštevník je povinný uviesť v registračnom formulári všetky povinné údaje v rozsahu určenom spoločnosťou s tým, že je zároveň povinný uviesť údaje, ktoré sú správne, presné a pravdivé. V prípade, že v registračnom formulári návštevník uvedie nesprávne a/alebo nepresné a/alebo nepravdivé údaje a bude na základe týchto údajov neoprávnene požívať postavenie advokáta, čoho dôsledkom bude vznik škody na majetku spoločnosti a/alebo iných návštevníkov a/alebo iných zadávateĺov otázky a/alebo advokátov a/alebo tretích osôb, návštevník zodpovedá za všetku spôsobenú škodu samostatne bez účasti spoločnosti.
3.3 Po odoslaní riadne vyplneného registračného formulára má spoločnosť právo potvrdiť registráciu návštevníka odoslaním potvrdzujúcej e-mailovej správy na e-mailovú adresu návštevníka. Spoločnosť si vyhradzuje právo nepotvrdiť registráciu návštevníka. Spoločnosť tak vykoná najmä, ale nie výlučne v prípade, že bude hroziť ujma na majetku alebo iných právach spoločnosti a/alebo iných návštevníkov a/alebo iných zadávateĺov otázky a/alebo iných advokátov a/alebo tretích osôb.
3.4 Okamihom odoslania registračného formuára obsahujúceho všetky povinné údaje a zároveň obsahujúceho údaje správne, presné a pravdivé (ďalej len „riadne vyplnený formulár“ v príslušnom gramatickom tvare), potvrdením registrácie spoločnosťou a zaplatením ceny podľa platného cenníka, ak je sluźba poskytovaná odplatne, návštevník získava postavenie advokáta. Podmienkou pre odoslanie registračného formulára je vyjadrenie výslovného súhlasu s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami zaškrtnutím príslušného políčka, tzv. „check boxu“.
3.5 Po nadobudnutí postavenia advokáta spoločnosť zriadi advokátovi účet advokáta, ktorý je advokát oprávnený používať pri využívaní služby a zároveň odošle konkrétnemu advokátovi spôsobom a vo forme podľa určenia spoločnosti prístupové údaje, ak budú generované spoločnosťou; ak spoločnosťou uvedené prihlasovacie údaje generované nebudú, platia ako prihlasovacie údaje prihlasovacie meno a heslo určené advokátom.
3.6 Konkrétny účet advokáta je oprávnený používať len konkrétny advokát, ktorému bol uvedený účet zriadený, a teda osoba, ktorá vyplnila a odoslala spoločnosti riadne vyplnený formulár, obdržala potvrdenie registrácie zo strany spoločnosti a zaplatila cenu za službu, ak je služba poskytovaná odplatne. Ak advokát odovzdá prihlasovacie údaje do svojho účtu advokáta tretej osobe, nesie samostatne a bez účasti spoločnosti následky za prípadné škody, ktoré mu a/alebo spoločnosti a/alebo inému zadávateľovi otázky a/alebo inému advokátovi a/alebo návštevníkovi a/alebo tretej osobe v súvislosti s užívaním služby treťou osobou vzniknú.
3.7 V prípade, že spoločnosť zistí, že je odôvodnene možné predpokladať, že odoslaný registračný formulár nie je riadne vyplneným formulárom, spoločnosť si vyhradzuje právo jednostranného zrušenia účtu advokáta a nenávratného odstránenia celého obsahu advokáta jeho vymazaním z úložiska dát. Spoločnosť v takomto prípade nezodpovedá za prípadnú škodu vzniknutej osobe, ktorá odoslala spoločnosti registračný formulár bez toho, aby spĺňal parametre riadne vyplneného formulára.
3.8 Každý z advokátov má právo registrovať sa iba raz a využívať službu prostredníctvom jediného účtu advokáta; každý účet advokáta je viazaný na unikátny celok údajov podľa určenia spoločnosti. V prípade, že sa už registrovaný advokát registruje opätovne, a to popri existencii jeho účtu advokáta, spoločnosť si vyhradzuje právo jednostranne odstrániť takto vzniknuté duplicitné účty advokáta. V takomto prípade, keďže ide o podmienku pre existenciu práva advokáta užívať službu, advokátovi nevzniká právo na náhradu prípadnej škody, ktorú v tejto súvislosti utrpí. V prípade opakovaného opätovného postupu, ktorého obsahom bude opätovná registrácia a vznik duplicitných účtov advokáta, spoločnosť si vyhradzuje právo odstrániť každý účet advokáta a obsah advokáta bez vzniku práva advokáta na náhradu akejkoľvek škody.
3.9 Spoločnosť si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť spôsob registrácie advokátov v súlade s obsahom internetovej stránky alebo v súvislosti s potrebami spoločnosti a/alebo návštevníkov a/alebo zadávateľov otázky a/alebo advokátov a/alebo tretích osôb a ochranou ich práv alebo oprávnených záujmov.
3.10 V prípade zrušenia registrácie advokáta, advokát berie na vedomie a súhlasí s tým, že spoločnosť nie je povinná odstraňovať ich príspevky v diskusiách alebo fórach a ani rady tohto advokáta.

Článok IV

OBSAH SLUŽBY A PRÁVA A POVINNOSTI SPOLOČNOSTI


4.1 Spoločnosť poskytuje prostredníctvom internetovej stránky zadávateľom otázky a advokátom službu, a to odplatne alebo bezodplatne. O bezodplatnosti poskytovania služby a o dobe trvania poskytovania služby bezodplatne rozhoduje jednostranne spoločnosť.
4.2 Pri poskytovaní služby spoločnosť vytvorí zadávateľovi otázky a advokátovi technické podmienky pre možnosť jej riadneho využitia, a to zabezpečí funkčnosť internetovej stránky.
4.3 Návštevník, zadávateľ otázky a advokát berie na vedomie a súhlasí s tým, že ak sa na spoločnosť obráti orgán verejnej moci v súvislosti s vedením konkrétneho občianskeho, obchodného, správneho, trestného alebo iného konania, spoločnosť je povinná poskytnúť tomuto orgánu všetky informácie, ktoré bude mať k dispozícii a poskytnutie týchto informácií sa nepovažuje za porušenie povinností spoločnosti podľa týchto všeobecných obchodných podmienok.
4.4 Spoločnosť si vyhradzuje právo poskytovať službu v spoločnosťou určených balíčkoch za ceny stanovené spoločnosťou alebo bezodplatne.
4.5 Spoločnosť je povinná zabezpečiť, aby bola služba poskytovaná nepretržite po dobu jej poskytovania, a teda bez jej výpadkov alebo iných prerušení. Za porušenie povinností spoločnosti sa nepovažuje prerušenie poskytovania služby v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť v súlade s čl. VII týchto všeobecných obchodných podmienok. Za porušenie povinností sa rovnako nepovažuje prerušenie poskytovania služby z dôvodu servisných zásahov spoločnosti.
4.6 Spoločnosť je povinná vykonať všetky úkony, ktoré od nej je možné objektívne zo strany návštevníka, zadávateľa otázky a advokáta očakávať vzhľadom na povahu poskytovanej služby a zároveň vzhľadom na podnikateľské, ekonomické a majetkové zázemie spoločnosti za účelom predídenia vzniku škody na majetku návštevníka a/alebo zadávateľa otázky a/alebo advokáta. Za škodu na majetku návštevníka a/alebo zadávateľa otázky a/alebo advokáta, ktorá vznikla v dôsledku porušenia ich povinností, spoločnosť nezodpovedá.
4.7 V prípade, že dôjde ku zmene skutočností, ktoré budú mať vplyv na poskytovanie služby zadávateľom otázky alebo advokátom, spoločnosť sa zaväzuje, že o týchto skutočnostiach bude osoby, ktorých sa konkrétna zmena týka informovať, a to formou e-mailovej správy, ak bude mať spoločnosť k dispozícii e-mailovú adresu tejto osoby; v prípade, ak dôjde k zmene údajov na strane zaávateľa otázky alebo advokáta tieto osoby o tejto skutočnosti spoločnosť neinformujú a následne v dôsledku tejto skutočnosti nebude možné zo strany spoločnosti riadne si splniť svoju povinnosť podľa tohto odseku, spoločnosť nezodpovedá za škodu, ktorá môže byť týmto osobám spôsobená.
4.8 Spoločnosť má ďalšie práva a povinnosti podľa ostatných ustanovení týchto všeobecných obchodných podmienok.
4.9 Spoločnosť si vyhradzuje právo jednostranne doplniť alebo zmeniť tieto všeobecné obchodné podmienky pokiaľ to bude vyžadovať ochrana práv alebo oprávnených záujmov spoločnosti a/alebo návštevníkov a/alebo zadávateľov otázky a/alebo advokátov a/alebo tretích osôb.
4.10 V prípade, že advokát poruší niektorú zo svojich podstatných povinností podľa týchto všeobecných obchodných podmienok alebo opakovane poruší menej závažnú povinnosť podľa týchto všeobecných obchodných podmienok, spoločnosť má právo jednostranne zrušiť účet advokáta a nenávratne odstrániť obsah advokáta z úložiska dát; v takomto prípade spoločnosť nezodpovedá za škodu, ktorá prípadne vznikne advokátovi v súvislosti s odstránením účtu advokáta a obsahu advokáta. Spoločnosť si v takomto prípade zároveň vyhradzuje právo zamedziť možnosti advokáta používať účet advokáta po dobu stanovenú spoločnosťou. V prípade, že zadávateľ otázky poruší niektorú zo svojich podstatných povinností podľa týchto všeobecných obchodných podmienok alebo opakovane poruší menej závažnú povinnosť podľa týchto všeobecných obchodných podmienok, spolocnosť má právo znemožniť zadávateľovi otázky využívať službu.
4.11 Zadávateľ otázky a advokát na vedomie, že spoločnosť bude spracovávať osobné údaje zadávateľa otázky a advokáta pre účely internej evidencie používateľov služby a pre potreby realizácie ponuky ďalších služieb spoločnosti a s týmto spracovaním osobných údajov vyslovuje v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov výslovný súhlas.
4.12 Pre vylúčenie pochybností sa ustanovuje, že všetky spoločnosťou zaznamenané informácie o konaní návštevníka, zadávateľa otázky a advokáta, najmä informácie o počte a časoch vstupov do účtu advokáta (Logy), o identifikácii IP adresy, ktorú použil pre vstup do konkrétneho účtu, zadanie otázky alebo na prezeranie internetovej stránky, sú výlučným majetkom spoločnosti a spoločnosť má právo s nimi nakladať vo vzťahu k tretím osobám.

Článok V


PRÁVA A POVINNOSTI ZADÁVATEĽA OTÁZKY A ADVOKÁTA

5.1 Zadávateľ otázky a advokát majú všetky povinnosti návštevníka podľa čl. II týchto všeobecných obchodných podmienok a zároveň voči zadávateľovi otázky a advokátovi má spoločnosť rovnaké práva ako voči návštevníkovi.
5.2 Zadávateľ otázky a advokát sú povinní zaplatiť za poskytnutie služieb spoločnosti cenu v rozsahu a spôsobom v súlade s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a platným cenníkom sprístupneným verejnosti prostredníctvom internetovej stránky okrem prípadu, že je služba poskytnutá bezodplatne.
5.3 Advokát je povinný postupovať tak, aby nedošlo k neoprávnenému vstupu do účtu advokáta osobou, ktorá na vstup do tohto účtu nie je oprávnená, najmä je povinný vykonať všetky opatrenia, aby zamedzil úniku údajov prihlasovacieho mena a hesla, inak zodpovedá za všetku škodu, ktorú v dôsledku tejto skutočnosti utrpí spoločnosť a/alebo iný návštevník a/alebo iný zadávateľ otázky a/alebo iný advokát a/alebo tretia osoba.
5.4 Ak zadávateľ otázky alebo advokát zistí, že hrozí zásah do práv spoločnosti a/alebo práv zadávateľa otázky a/alebo práv advokáta a/alebo práv návštevníkov a/alebo práv tretích osôb, je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne upovedomiť spoločnosť. Rovnakú povinnosť má zadávateľ otázky a advokát aj v prípade, že nadobudne vedomosť o už existujúcom zásahu do práv osôb podľa predchádzajúcej vety tohto odseku.
5.5 Zadávateľ otázky a advokát majú právo vykonať download konkrétnej časti obsahu internetovej stránky určenej spoločnosťou na jeho sťahovanie a zároveň pri využívaní služby nahrávať na úložisko dát určené spoločnosťou otázky alebo obsah advokáta.
5.6 Advokát je povinný na vlastné náklady vysporiadať obsah advokáta tak, aby ho mal právo použiť pri využití služby.
5.7 Zadávateľ otázky a advokát majú právo používať obsah internetovej stránky tak, aby mohli riadne využívať službu a s takýmto použitím obsahu internetovej stránky spoločnosť vyslovuje svoj nevýhradný súhlas platný na území Slovenskej republiky a po dobu trvania právneho vzťahu medzi spoločnosťou a zadávateľom otázky alebo advokátom; týmto ustanovením nie sú dotknuté povinnosti zadávateľa otázky a povinnosti advokáta podľa týchto všeobecných obchodných podmienok.
5.8 Zadávateľ otázky a advokát zároveň súhlasia s tým, že im budú zasielané informačné a propagačné e-mailové správy v súvislosti so službou spoločnosti.
5.9 Advokát nemá právo za poskytutie rady prostredníctvom internetovej stránky účtovať zadávateľovi otázky odmenu za právnu službu ani vyžadovať od neho akékoľvek iné protiplnenie.
5.10 Zadávateľ otázky berie na vedomie, že odpoveď na otázku, resp. poskytnutie rady je v réžii registrovaných advokátov, ktorí si volia, na aké otázky budú poskytovať rady. Podstatou služby je teda poskytnutie možnosti pre poskytnutie rady zo trany registrovaných advokátov.

Článok VI

PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

(aplikuje sa iba v prípade odplatného poskytovania služby)
6.1 Spoločnosť má za poskytnutie služby právo na zaplatenie ceny podľa platného cenníka sprístupneného spoločnosťou verejnosti prostredníctvom internetovej stránky.
6.2 Spoločnosť si vyhradzuje právo prispôsobovať ceny jednotlivým balíčkom častí služby, ktoré bude ponúkať zadávateľom otázky a advokátom a zároveň jednostranne meniť ceny za službu.
6.3 V prípade, že dôjde k zmene ceny za službu, spoločnosť je povinná rešpektovať cenu za službu podľa cenníka platného v dobe vzniku právneho vzťahu medzi spoločnosťou a zadávateľom otázky alebo advokátom po dobu, počas ktorej má cena platiť.
6.4 Cena je splatná na základe faktúry vystavenej a doručenej záujemcovi o prácu alebo klientovi.
6.5 Pri nedodržaní lehoty splatnosti má spoločnosť právo uplatniť si voči návštevníkovi alebo používateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý aj začatý deň omeškania.
6.6 Cena sa považuje za zaplatenú okamihom jej pripísania na účet spoločnosti uvedený v úvodnej časti týchto všeobecných obchodných podmienok identifikujúcich spoločnosť.
6.7 V prípade, že omeškanie so zaplatením ceny bude trvať viac ako 10 dní, spoločnosť má právo odstrániť účet advokáta ako dlžníka a nenávratne odstrániť obsah advokáta jeho zmazaním z úložiska dát a zároveň zamedziť zadávateľovi otázky v použití služby.

Článok VII

OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE ZODPOVEDNOSŤ

7.1 Pre účely tejto zmluvy znamenajú okolnosti vylučujúce zodpovednosť spoločnosti také mimoriadne a neodvrátiteľné udalosti alebo okolnosti a ich bezprostredné následky, ktoré sú mimo kontrolu spoločnosti a ktoré spoločnosti zabránia alebo bezprostredne ovplyvnia riadne a úplné plnenie povinností vyplývajúcich z týchto všeobecných obchodných podmienok. Týmito udalosťami môžu byť najmä, ale nie výlučne, živelné pohromy, vojna, sabotáž, teroristické akcie, blokáda, požiar, štrajk, epidémia, zlyhanie subdodávateľa a pod.. Rovnaké právne následky môže mať zmena všeobecne záväzných právnych predpisov, pokiaľ zásadným spôsobom ovplyvní plynulé pokračovanie právnych vzťahov regulovaných týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a nebude existovať ekonomicky únosná alternatíva.

Článok VIII

PREDCHÁDZANIE ŠKODÁM A NÁHRADA ŠKODY

8.1 Spoločnosť, návštevník, zadávateľ otázky a advokát sú povinní venovať zvýšenú pozornosť predchádzaniu škodám, a to najmä všeobecnej prevencii vzniku škôd. Návštevník, zadávateľ otázky a advokát sú povinní oznámiť spoločnosti prekážky, ktoré im bránia alebo budú brániť v plnení povinností podľa týchto všeobecných obchodných podmienok a dôsledky neplnenia. Informácia musí byť podaná bez zbytočného odkladu potom, kedy sa povinná strana o prekážke dozvedela, alebo sa pri náležitej starostlivosti mohla dozvedieť.
8.2 Každý účastník právneho vzťahu má právo na náhradu škody spôsobenej v dôsledku porušenia povinností iným účastníkom právneho vzťahu okrem prípadu, ak je zodpovednosť vylúčená podľa týchto všeobecných obchodných podmienok.
8.3 V prípade, že dôjde k okolnosti vylučujúcej zodpovednosť spoločnosti, spoločnosť je povinná o týchto okolnostiach bezodkladne písomne informovať zadávateľa otázky alebo advokáta.

Článok IX

RIEŠENIE SPOROV

9.1 Účastníci právneho vzťahu podľa týchto všeobecných obchodných podmienok sa zaväzujú prijať všetky dostupné opatrenia pre konkrétne riešenie akýchkoľvek nezhôd a sporov, ktoré môžu vzniknúť z neplnenia povinností povinnej osoby a vzniknutú situáciu riešiť vzájomným zmierom. Spory, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku neplnenia povinností podľa týchto všeobecných obchodných podmienok budú predmetom konania pred príslušným všeobecnými súdmi Slovenskej republiky a podľa všeobecnozáväzných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky.

Článok X

UKONČENIE PRÁVNEHO VZŤAHU

10.1 Účastníci právneho vzťahu sa môžu dohodnúť na jeho ukončení osobitnou dohodou.
10.2 Spoločnosť má právo právny vzťah ukončiť jednostranne v súlade s ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok.

Článok XI

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


11.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich sprístupnenia verejnosti prostredníctvom internetovej stránky.
11.2 V zmysle § 62 zákona číslo 351/2011 Z.z. klient resp. záujemca o prácu súhlasí s využívaním elektronického kontaktu ním uvedeného v konte klienta, resp. záujemcu o prácu za účelom poskytnutia obchodných ponúk a reklamných materiálov týkajúcich sa výrobkov a služieb spoločnosti, ako aj výrobkov a produktov tretích subjektov.

Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s tým, že používame súbory cookie. Ďalšie informácie Zavrieť